Connect with us

Emily Blunt Apologizes for Insensitive Remark About Server

Entertainment

Emily Blunt Apologizes for Insensitive Remark About Server

Thcxhlgchckhy.

RwBhcElyBlhhllgykhgvwB’“JhRShw,whchclych.Thcxghvclvghlkhwc.
cx.c.h(c(){
cx({
ly:gUCxSyPly(),"cP":gUP(),"cP":gUST(),"cP":"CxM",g:{yJTgg:{TggKy:gUT().l('_').lc(,).j('_').LwC()},vg:{c:{"CMc":gUP(),"CMc":gUST(),"CMc":"CxM"}}}
}).('',cx_j_y_cllck);
});

hvw,whchklcwhlBlwghl“L,hvChl’“.ThcwyJhR,hhw’h.h,Blckwlghvyhlhwhzhhywlhyhwyghhlkhw.

“jhh-yjwwhlwchghclyg,hc.“’llhwlyhgv,hl,lwhvywyglllkhw.

—NBCNw(@NBCNw)Oc,


Blhxhhhwk,“’vlwycylwhwl’gy,whvyyhglkhhcgzlyhg.

Shc,“Ayh,,’yyhc.wllylghkw.

Ahhvw,BlwLghl“L,whchlBcWllJhG-Lv.ThcvhlkhwhwhxcwhllgllwThx,L,whhhlChl’.

Bl,whcJhKk,clychcwyhlghwhhgh.

ElyBl’lgylchchyhckwlghchw.Shhhhclgywllcchhlchyc.

More in Entertainment

Advertisement

Trending

Advertisement
To Top